2003

The company becomes a member of the German Laundy Accociation “DOBLEKREIS”.

Η εταιρεία γίνεται επίτιμο μέλος του Γερμανικού συνδέσμου πλυντηρίων “DOBLEKREIS”.